สมุดประจำตัวไก่ชน

สาเหตุที่ผู้เลี้ยงต้องทำสมุดประจำตัว ไก่ชนของกรมปศุสัตว์ ก็เพื่อเป็นการป้องกันโรค และให้ผู้เลี้ยงมีความรู้ความ เข้าใจในการบันทึกประวัติไก่  เนื่องจากไก่ชนเป็นไก่ที่เลี้ยงไว้เพื่อการกีฬา จะมีการเคลื่อนย้าย หรือนำไปแข่งขันในต่างพื้นที่เป็นประจำ จึงจำเป็นต้องควบคุมโรค โดยเฉพาะกรณีการเกิดโรคระบาดของสัตว์ปีก กรมปศุสัตว์ได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังและ ควบคุมเคลื่อนย้าย เพื่อป้องกันการระบาดของโรค ดังนี้

  1. ผู้เลี้ยงไก่ชนทั้งที่เป็นฟาร์มและไม่เป็นฟาร์มก็ต้องขึ้นทะเบียน กับกรมปศุสัตว์ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพื้นที่ทุกจังหวัด
  2. หลังจกนั้นสัตวแพทย์สำนักงานปศุสุตว์จังหวัด จะสุ่มเก็บตัวอย่างจากทุกฟาร์ม หรือ ทุกบ้านที่มีการเลี้ยงไก่ชนเป็นประจำทุก 2 เดือน เพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดในสัตว์ปีก
  3. ไก่ที่มีไว้เพื่อชน ต้องทำสมุดประจำตัวไก่ชน และต้องแสดงสมุดประจำตัวไก่ชน ต่อสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ ระหว่างการเคลื่อนย้าย หรือเมื่อเคลื่อนย้ายถึงปลายทาง เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบแหล่งที่มาของไก่ชนว่ามีโรคระบาดหรือไม่ และเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้เลี้ยงไก่ชนในการลดขั้นตอนการขออนุญาต เคลื่อนย้าย นอกจากนี้การจัดทำสมุดประจำตัวไก่ชน ยังเป็นการเพิ่มมาตรฐานการเลี้ยงไก่ชนในประเทศไทยด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าไก่ชนได้มาก

ขั้นตอนการจัดทำสมุดประจำตัวไก่ชน

  • ไก่ชน ต้องมีอายุตั้งแต่ 8 เดือนขึ้นไป
  • เจ้าของไก่ชน ยื่นแบบคำขอ ทำสมุดประจำตัวไก่ชน (แบบ กช.๑) ที่สำนักปศุสัตว์จังหวัด หรือ สำนักปศุสัตว์อำเภอ
  • เจ้าหน้าที่สำนักปศุสัตว์จังหวัด หรือ สำนักปศุสัตว์อำเภอ จะนัดตรวจสุขภาพไก่ชน เก็บตัวอย่างเพื่อนำไปทดสอบโรค และ ตรวจประวัติการได้รับวัคซีน พร้อมถ่ายรูปไก่ชน จำนวน 3 รูป คือ

– รูปทั้งตัว 1 รูป

– รูปถ่ายส่วนหัวด้านซ้าย หรือ ด้านขวา 1 รูป

-รูปถ่ายแข้ง 2 ข้าง 1 รูป

  • รูปถ่ายไก่ชน เมื่อติดในสมุดประจำตัวไก่ชน แล้ว ให้ประทับตราสำนักปศุสัตว์จังหวัด ที่ขอบของรูปถ่ายทุกรูป ป้องกันการเปลี่ยนรูปถ่าย
  • การกรอกข้อมูลประวัติไก่ชน ทั้งพันธุ์ สี ตำหนิ และส่วนสูง
  • เจ้าหน้าที่สำนักปศุสัตว์จังหวัด เก็บตัวอย่างโดยวิธี Cloacal Swab เพื่อนำไปตรวจ ทดสอบโรค
  • เมื่อได้รับผลการทดสอบโรคเป็นลบจึงมอบสมุดประจำตัวไก่ชนให้กับเจ้าของ หรือผู้เลี้ยง โดยระบุเลขประจำตัวไก่ชน 8 หลัก หรือ ID Number

-หลักที่ 1 และ 2 เป็น อักษรย่อของจังหวัด

-หลักที่ 3 และ 4 เป็น ปี พ.ศ.

-หลักที่ 5 ถึง 8  เป็น ลำดับการออก สมุดประจำตัว