การเลี้ยงไก่ชนให้แข็งแรง

ไก่ต้องการโปรตีนในอาหารแตกต่างกันตามอายุและชนิดของไก่ในฟาร์มเล่นไก่ชน ลูกไก่อายุตั้งแต่เกิดจน กระทั่ง 2 เดือนมีความต้องการโปรตีนในอาหาร 20-21 % ไก่รุ่นอายุตั้งแต่ 2-4 เดือน ต้องการโปรตีนในอาหาร 16-18 เปอร์เซ็นต์ไก่ต้องการประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ไก่พันธุ์ต้องการ 16 เปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อย ถ้าเราเลี้ยงไก่ในฟาร์มเล่นไก่ชน เราต้องการอาหารที่มีโปรตีนประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ตลอดอายุการเจริญเติบโต (ประมาณ 10-12 สัปดาห์) ไก่ชนจึงจะเจริญเติบโตได้ขนาดที่ เราต้องการ จะเห็นได้ว่าอาหารที่ใช้กับไก่อายุน้อย ๆจะมีเปอร์เซ็นต์ของโปรตีนสูงกว่าอาหารที่ จะให้กับไก่ที่มีอายุมาก และถ้าเลี้ยงไก่ในฟาร์มเล่นไก่ชนให้โตเร็วจะต้องให้อาหารที่มีโปรตีนสูงกับมัน โปรตีน ที่ไก่กินเข้าไปจะแตกตัวเป็นกรดอมิโนชนิดต่าง ๆซึ่งมีทั่งที่จำเป็นและไม่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต ของไก่ กรดอมิโนที่ไก่ต้องการจริง ๆมีประมาณ 13 ชนิดและยังไม่พบว่ามีวัตถุติบที่ใช้เป็นอาหาร ไก่ชนิดใดที่สามารถให้กรดอมิโนทัง 13 ชนิด ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้วัตถุดิบหลายชนิดมาผสมกัน เพื่อใช้ได้อาหารที่มีคุณภาพเหมาะสมที่สุด โดยปกติวัตถุดิบที่ได้จากสัตว์ ใช้โปรตีนที่มีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าโปรตีนที่ได้จากพืช แต่ไก่ต้องการโปรตีนที่ได้จากสัตว์และ จากพืชพร้อมกัน ถ้าอาหารไก่ในฟาร์มเล่นไก่ชนมีปริมาณโปรตีนชนิดหนึ่งมากหรือน้อยเกินไป จะมีผลทำใช้ไก่ เจริญเติบโตได้ช้าลง

ฉะนั้นในการผสมอาหารไก่ นอกจากจะพิจารณาปริมาณโปรตีนในวัตถุติบที่จะใช้และ ปริมาณโปรตีนในอาหารผสมแล้ว ยังต้องพิจารณาชนิดของวัตถุนั้นอีกด้วยว่ามีโปรตีนชนิดใด อยู่บ้าง เพื่อให้อาหารผสมขึ้นมามีคุณภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไก่ในฟาร์มเล่นไก่ชน