การเลี้ยงไก่ชนให้แข็งแรง

ไก่ต้องการโปรตีนในอาหารแตกต่างกันตามอายุและชนิดของไก่ในฟาร์มไก่ชน ลูกไก่อายุตั้งแต่เกิดจนกระทั่ง 2 เดือนมีความต้องการโปรตีนในอาหาร 20-21 % ไก่รุ่นอายุตั้งแต่ 2-4 เดือน ต้องการโปรตีนในอาหาร 16-18 เปอร์เซ็นต์ไก่ต้องการประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ ไก่พันธุ์ต้องการ 16 เปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อย ถ้าเราเลี้ยงไก่ในฟาร์มไก่เราต้องการอาหารที่มีโปรตีนประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ตลอดอายุการเจริญเติบโต (ประมาณ 10-12 สัปดาห์) ไก่จึงจะเจริญเติบโตได้ขนาดที่เราต้องการ

จะเห็นได้ว่าอาหารที่ใช้กับไก่อายุน้อยๆ จะมีเปอร์เซ็นต์ของโปรตีนสูงกว่าอาหารที่ให้กับไก่ที่มีอายุมาก และถ้าเลี้ยงไก่ในฟาร์มไก่ชนให้โตเร็วจะต้องให้อาหารที่มีโปรตีนสูงกับไขมันโปรตีนที่ไก่กินเข้าไปจะแตกตัวเป็นกรดอมิโนชนิดต่างๆ ซึ่งมีทั่งที่จำเป็นและไม่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของไก่ กรดอมิโนที่ไก่ต้องการจริงๆ มีประมาณ 13 ชนิดและยังไม่พบว่ามีวัตถุติดิบที่ใช้เป็นอาหารไก่ชนิดใดที่สามารถให้กรดอมิโนทั้ง 13 ชนิด ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้วัตถุดิบหลายชนิดมาผสมกัน เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพเหมาะสมที่สุด โดยปกติวัตถุดิบที่ได้จากสัตว์ ใช้โปรตีนที่มีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าโปรตีนที่ได้จากพืช แต่ไก่ต้องการโปรตีนที่ได้จากสัตว์และจากพืชพร้อมกัน ถ้าอาหารไก่ในฟาร์มไก่ชนมีปริมาณโปรตีนชนิดหนึ่งมากหรือน้อยเกินไป จะมีผลทำให้ไก่เจริญเติบโตได้ช้าลง

ฉะนั้นในการผสมอาหารไก่ นอกจากจะพิจารณาปริมาณโปรตีนในวัตถุดิบที่จะใช้แล้วปริมาณโปรตีนในอาหารผสมยังต้องพิจารณาชนิดของวัตถุดิบนั้นๆ อีกด้วยว่ามีโปรตีนชนิดใดอยู่บ้าง เพื่อให้อาหารผสมขึ้นมามีคุณภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไก่ในฟาร์มไก่ชน